Miks on plagieerimine halb?

Plagieerimist võib võrrelda vargusega ja sellega rikutakse hea teadustava kokkulepet. Kokkulepe näeb ette, et teadustöö tulemusi avaldades tuleb tunnustada kõiki osalisi, nii teisi teadlasi, koostööpartnereid kui ka tööks kasutatud allikate autoreid. Kokkulepet eirates jäävad osalised ilma väljateenitud tunnustusest ning ühtlasi rikutakse autoriõigusi. Plagieerimise vältimine on ka väärtuste küsimus. Heas teadustavas on kirjas väärtused, mida teadlane meeles peaks pidama – need on vabadus, vastutus, ausus ja objektiivsus, austus ja hoolivus, õiglus, avatus ning koostöö. Ülikoolis õppides oleme ka meie nii-öelda teadlased, mis tähendab, et meie ülesanne on neid väärtuseid hoida ja edasi anda. (Eesti Teadusagentuur, Tartu Ülikooli eetikakeskus 2017) Lisaks hea teadustava kokkuleppe ja väärtuste rikkumisele mõjutab suur plagieerimiste hulk halvasti ülikooli mainet. Kui ülikoolis on plagiaadiga suur probleem, siis kannatab kokkuvõttes terve ülikooli maine, mitte ainult nende maine, kes on plagieerinud. See võib kahjustada ka ausal teel õpitulemusi saavutanud üliõpilaste usaldusväärsust näiteks hiljem tööturul.

Kuidas plagieerimist vältida?

Plagieerimise vältimiseks tuleb esmalt aru saada sellest, mis on plagiaat ja miks see vale on. Seejärel tuleb selgeks teha, kuidas korrektselt viidata. Tallinna Ülikoolis on instituutidel erinevad lõputööde vormistamise juhendid (vt kodulehelt viitamise osa). Nõuandeid viitamiseks leiad akadeemilise kirjutamise osast.

Plagieerimisega kaasnevad karistused

Kõik plagieerimise viisid ei ole sama rängad eksimused, mistõttu ei ole ka karistused alati samad. Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirja järgi on plagieerimine akadeemilise tava eiramine, mis viib eksmatrikuleerimiseni. Plagiaadi raskusastme määrab üliõpilastöödele kehtestatud viitamis- ja vormistamisnõuded. (TLÜ 2015)


Kasutatud kirjandus:

Tallinna Ülikool 2015. Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskiri. https://www.tlu.ee/sites/default/files/Õppeosakond/Õppeinfo/OKE_23_08_2021.pdf (25.11.2021).

Jumaniyazova, Raushan 2019. Под копирку: цветущая индустрия музыкального плагиата. – Esquire. https://esquire.kz/plagiarism-in-music/ (25.11.2021).

Euroopa teadlaste eetikakoodeks 2017. https://www.akadeemia.ee/wp-content/uploads/2020/06/eetikakoodeks_2017_et.pdf (03.12.2021).

Hea teadustava 2017. https://www.eetika.ee/sites/default/files/www_ut/hea_teadustava_trukis.pdf (09.12.2021)