Plagiaadivormid

Alljärgnevad vormid on järjestatud tahtlikkuse järgi.

Plagiaadivormid Plagiaadivormide kirjeldused Soovitused plagiaadi vältimiseks
Tahtmatu plagiaat
Oled unustanud viidata või sa ei oska seda teha. Sul on allikad olemas, sa tead, kust oled mingi lõigu või tsitaadi saanud, kuid viide on jäänud lisamata. Või oled lihtsalt muutnud sõnastust ja jätnud viitamata. Lisa viide kohe, kui kellegi teise teksti kasutad ning töö lõpus kontrolli üle, kas kõik sai õigesti viidatud. * Uuri kuidas parafraseerida ehk sama mõtet teiste sõnadega väljendada ja viita kindlasti.
Teiste tudengitega lubamatu koostöö tegemine Sulle on antud individuaalne kodune töö, mille lahendate kaastudengitega kamba peale, jagades küsimused omavahel ära. Nii oled lahendanud ülesande ainult osaliselt, kokkuvõttes esitab grupp ühe ja sama töö.  Lahenda kodutöö iseseisvalt. Kui ülesande lahendamisel tekib probleeme, küsi vajadusel nõu kaastudengitelt või õppejõult. 
Kopeerimine Oled teoseid ( sh pilte, tabeleid, statistikat) kasutanud muutmata kujul ilma algautori nõusolekuta ja  õige viitamiseta.   Loe põhjalikult läbi autori originaaltekst. Kirjuta tekst  oma sõnadega nii, et see annaks autori sisu edasi. Lisa viited autorile ja allikale.*
Kui aga soovid edastada teksti originaalvormis, siis vormista lause või lõik tsitaadina.
Eneseplagiaat Kasutad varasemalt enda kirjutatud/loodud tööd mingis uues töös, aga jätad oma esialgsele tööle viitamata.   Lisa oma varasemalt esitatud töödele ja ideedele samamoodi viited, nagu teed seda teistele autoritele viitamise puhul. Vajadusel konsulteeri selle õppejõuga, kelle aines oma varasemat tööd tahad kasutada/edasi arendada.
Mosaiik  Tekst, kus oled säilitanud muutmata kujul enamuse esialgse autori sisust, olles muutnud vaid mõnda sõna või fraasi, arvates, et selliselt ümber sõnastades ei tule esialgsele autorile viidata. Kasutad ühte või mitut teksti, mille hulka oled lisanud oma loomingut, et vältida kopeerimist.  Kui kasutad teisi teoseid, et enese tööd kirjutada, tuleb viidata kõigele,  kus oled teistelt mõtte saanud. Tekstidele enda poolt  lisatud informatsiooni hulk ei loe, sest ühe lause lisamine tekitab juba mosaiigi.
Väljamõeldud või vigased allikad, autorid või sisu Kirjutasid töö oma mõtetest lähtuvalt, kuid akadeemiliste allikate tekitamiseks viitasid autoritele, kes pole tegelikult sinu mõtete ja tööga seotud. Või võtsid info küll kindlast allikast, kuid unustasid õige allika ja nüüd viitad suvalisele autorile.  Uuri eelnevalt teema kohta, millest kirjutama hakkad ning leia allikad, mida töös kasutada saad. Ära lisa töösse allikaid, mida ei ole olemas. Märgi kohe ära, kust mingi mõtte võtsid, et hiljem ei tekiks viitamisel vigu. 
Tarkvarapõhine teksti muutmine Et mitte ise ümberkirjutamisega vaeva näha, muutsid arvuti- programmi abil teksti nii, et varasemate autorite tööd ei oleks äratuntavad. Kirjuta töö nii, et see poleks arvuti abil manipuleeritud, vaid oma mõtetega ümbersõnastatud. Viita autoritele ja allikatele.
Tõlkeplagiaat Oled võtnud võõrkeelse teksti ning tõlkinud selle mõnda teise keelde, tuues sisse omalt poolt küll keelemuudatusi, kuid  oled jätnud viitamata tegeliku algallika. Viita õigele allikale – kui kasutasid võõrkeelset allikat, siis lisa see kasutatud kirjanduse alla. Kui teed võõrkeelsest tekstist otsetõlke, siis vormista see oma töös tsitaadina. 
Variautorlus Kasutasid teise isiku abi enda töö loomisel. Mõlemad osapooled on tahtlikult ja teadlikult pettuse osalised. Varu aega ning kirjuta oma töö ise, ära telli seda kelleltki teiselt.
Tahtlik plagiaat Sa oled peitnud viitamata tekstilõike viidatud tekstilõikude vahele! Või oled pannud lauseid suvalistest allikatest viidatud teksti sisse! Ole aus! Harjuta artikleid lugedes viitehaldusprogrammide kasutamist (näiteks Mendeley, Zotero vms). Kontrolli viitamise põhimõtteid oma kooli üliõpilastööde juhendist.

Mida ei peeta plagiaadiks?

Plagiaadi alla ei liigitu informatsioon, mida peetakse üldtuntud faktiks.Mõned näited üldtuntud faktidest: 

Akadeemilise eetika rikkumisega kaasnevad tagajärjed

Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskiri ütleb, et ülikool käsitleb akadeemilise eetika rikkumisena juhtumeid, kus üliõpilane on: 

1. kasutanud eksamil/arvestusel abimaterjale, mida õppejõud ei ole lubanud; 
2. kasutanud eksamil/arvestusel teadmiste lubamatut vahetamist (etteütlemine, mahakirjutamine jms); 
3. osalenud eksamil/arvestusel teise isiku eest või on võimaldanud teisel isikul enda nimel eksamil/arvestusel osaleda; 
4. oma tööd muutmata kujul korduvalt esitanud erinevate õpiväljundite hindamisele; 
5. plagieerinud ehk kasutanud teise isiku teost ja ideed originaalteosele nõuetekohaselt viitamata, rikkudes sellega esmaautori(te) õigusi oma intellektuaalse loomingu tulemustele ja/või on kasutanud iseenda varem avaldatud tööd või uurimistulemusi ilma sellele nõuetekohaselt viitamata; 
6. tahtlikult esitanud töödes, taotlustes või avaldustes tegelikkusele mittevastavaid andmeid või allikaid. 

Õppejõududel on õigus kontrollida ainekursuste käigus loodud kirjalikke töid plagiaadituvastussüsteemi abil, ka kõik ülikooli lõputööd läbivad kohustuslikus korras plagiaadikontrolli. Akadeemiliste tavade rikkumisel eksami- või arvestustöö sooritamise käigus või sellise asjaolu ilmnemisel töö sooritamise järgselt on õppejõul õigus üliõpilane eksamilt/arvestuselt eemaldada; üliõpilane loetakse eksami/arvestuse mittesooritatuks ning tulemuseks märgitakse tulemusena „F“ või „MA“. Akadeemilisel üksusel on õigus akadeemiliste tavade rikkumise tõttu põhieksamit/-arvestust mittesooritanud üliõpilast mitte lubada järel eksamile/-arvestusele. Sellisel juhul kohustub üliõpilane ainekursust korduskuulama. (§ 21, lg. 23)Tallinna Ülikooli õppekorralduseeskiri (§ 27, 30) sätestab, et akadeemilise üksuse direktor ja rektori määratud õppevaldkonda juhtiv rektoraadi liige võivad sõltuvalt rikkumise raskusastmest algatada üliõpilase kohese eksmatrikuleerimise. 

Kasutatud allikad

  1. Euroopa teadlaste eetikakoodeks. Loetud aadressil https :// www . akadeemia . ee / wp - content / uploads /2020/06/ eetikakoodeks _2017_… (7.10.2021) 
  2. Plagiaadinäited – ELU projekt 2019. a kevadsemestril, materjali loojad H. Sams, J. Mägi, K. Kalmberg, M. Järvik. 
  3. Plagiaadivormid, 2021. Teadustöö alused. Tartu Ülikool. Loetud aadressil https :// sisu . ut . ee / teadustoo _ alused / plagiaadivormid (7.10.2021) 
  4. Turnitini koostatud plagiaadispekter, 2021. Loetud aadressil https :// www . turnitin . com / resources / plagiarism - spectrum -2-0 (7.10.2021) 
  5. Üliõpilastele eetikast ja plagiaadist 2021. Tallinna Ülikool.       Loetud aadressil https :// www . tlu . ee / uliopilasele - eetikast - ja - plagiaadist # iseenda - varasema - too - voi - selle - uksikute - osade - taaskasutus (7.10.2021)