Töö allikatega

Allikaid käsitledes võib jagada need kaheks: primaarsed ja sekundaarsed allikad. Selline jaotus aitab allikaid paremini valida ja otsustada, mida nendega teha.

Esialgne tutvumine kirjandusega

Töö struktuur ja sidusus

Nagu iga teise ajamahuka ülesande puhul, tasub ka enne akadeemiline kirjatööga alustamist läbi mõelda tegutsemise plaan. Planeerimisel peaks liikuma suurelt pildilt spetsiifilisema poole. Vastavalt töö mahule võivad siinkohal jääda mõned etapid vahele, kuid üldiselt võiks akadeemilise kirjatöö puhul keskenduda esmalt tervele tööle, seejärel peatükile, alapeatükile ning viimaks lõigule.  (Day 2013: 81)