APPI,  PLAGIAAT !

Akadeemiline väärkäitumine

(akadeemiline petturlus)

2021. aasta ELU projekt keskendus plagiaadi tutvustamisele.

ELU 2021 meeskond...

Euroopa teadlaste eetikakoodeksi (2017) kohaselt jaguneb akadeemiline petturlus kolmeks: fabritseerimine, võltsimine ja plagieerimine.

Fabritseerimine (fabrication) - uurimistulemuste välja mõtlemine ning esitamine nii, nagu need oleksid tõesed.

Võltsimine (falsification) - teadustöö andmete ja/või tulemuste muutmine ning nende valesti esitamine. Eesmärk - esitada ainult hüpote​esi toetavad andmed, jättes välja andmed, mis hüpoteesi ümber lükkaksid. 

Plagieerimine (plagiarism) - teiste autorite tööde ja ideede kasutamine, jättes allika esmaautori(te)le korrektselt viitamata. Plagiaadiks ei loeta ainult kirjaliku loomingu varastamist, vaid plagiaat võib esineda ka kunstis, muusikas ja teistes sfäärides, mis ei ole otseselt teksti kirjutamisega seotud (Jumaniyazova 2019).

Miks on plagiaat halb... 
AKADEEMILIN​E
KIRJuTAMINE

Akadeemiline kirjutamine on õpitav oskus, mis põhineb kindlatel meetoditel ja põhimõtetel

Loe lisa...

Mis on plagiaat?

Selgitame kuidas plagiaati ära tunda ja sellest hoiduda

Loe lisa...
PLAGIAADI SÜND

Räägime kuidas kujunevad meie väärtused, kuidas neid hinnata ning vajadusel muuta.

Loe lisa...
TESTI TEADMISI

Pane oma teadmised proovile, vaata kas tunned ära plagiaadivormid ja kas tead millal peab viitama allikale.

Testi tegema...

Jaga kirjutamine etappideks​...

Tööta allikatega

Määratle allikad 
  - Primaarsed
  - Sekundaarsed

Esialgne tutvumine kirjandusega
  - Sisukord, autor, kirjutamise aeg, kokkuvõtted, struktuur jne.

Loe targalt
 - Sissejuhatus, pane tähele autoreid, käsitletud teemad ja küsimusi, märgi märksõnad ja lk numbrid                  

Enne lugemist hinda:
  Allika kaasaegsust / relevantsust / Autori tuntust ja autoriteeti / Allika täpsust / Objektiivsust


Loe põhjalikumat juhist...
Planeeri töö struktuur ja sidusus

Akadeemilise kirjatöö planeerimisel on mõttekas liikuda suurelt pildilt (kogu töö) spetsiifilisema poole (peatükid, lõigud).

Üldjuhul jaguneb kirjutis järgnevateks osadeks.
1. Sissejuhatus- teema aktuaalsuse ja olulisuse põhjendus, 5-15% töö mahust.
2. Kehatekst- töö sisuline osa, esitatakse põhjendatud ja tõendatud sisulisi argumente ja väiteid, 70-80% töö mahust.
3. Kokkuvõte- lühike ülevaade teksti kehaosas esitatust, 5-15% töö mahust.

Akadeemilise kirjatöö tekstilõigud koosnevad:
- ühest tuumlausest (esitab lõigu peamise mõtte, idee)
- mitmest tugilausest (põhjendavad tuumlause paikapidavust).

Töö sidususe tagamiseks on hea kasutada erinevaid sidussõnu tekstisiseste seoste rõhutamiseks (lisaks, teisalt, järelikult, eeldades, õigupoolest jne) 

Loe põhjalikumat juhist...
Refereerimine ja viitamine

Refereerimine
Refereerimine tähendab ühe või enama autori esitatud väidete ja järelduste ümbersõnastamist, eeldusel, et esialgne mõte ei muutu. Sellisel juhul esitatakse autori tekst kokkuvõetud kujul. ​(Ilves 2009: 18)

Tsiteerimine
Tsiteerimise puhul antakse teise inimese väljendatu edasi terviklikult ja muutmata. Tsitaadi kasutamist tuleks kasutada pigem erandina ning põhjendatult. (Ilves 2009: 18–19) Tsitaat on alati muust tekstist eraldatud jutumärkidega. Tsitaat võib olla ka osaline, kus välja jäetud tekstiosa vajab eraldi tähistamist. Selleks kasutatakse kolme punkti. Kui tsitaat on väga pikk, siis on oluline selle eristamine muust tekstist eraldi lõiguna. (Roos 2021)

Viitamine
Teiste autorite seisukohti refereerides ja tsiteerides tuleb viidata nii algallikale kui ka koostada kasutatud kirjanduse loetelu. Viitamissüsteeme on mitmeid, samuti on igal insituudil see erisugune. 

Loe põhjalikumat juhist...
Kasulikud veebilehed

Järgnevad lingid on kasulikud täiendavaks lugemiseks, samuti abiks edaspidisel kirjutamisel ja teadusteksti toimetamisel. 

Teksti toimetamisel kasulikud eestikeelsed leheküljed

Teksti toimetamisel kasulikud ingliskeelsed leheküljed 

Loe põhjalikumat juhist...
Plagiaadituvastusprogrammid

Plagiaati aitab vältida ka erinevate plagiaadituvastusprogrammide kasutamine. Internetis leiduvate plagiaadituvastusprogrammidega tuleb meeles pidada, et suurem osa neist on tasulised ning kindlasti tuleks kontrollida ka nende usaldusväärsust.  Tallinna Ülikoolis saab kasutada programmi nimega Ouriginal. Üliõpilane ise oma üliõpilastööd kontrollida ei saa, vaid vastava aine õppejõu kaudu. Oluline on teada, et Ouriginal leiab plagiaadi ainult tekstist, seega pilte, jooniseid, skeeme jms ta ei analüüsi. Ouriginali kasutamise juhendi leiab Tallinna Ülikooli lehelt.   

Plagiaadituvastusprogrammid

Tallinna ülikooli instituudid kasutavad valdavalt APA7 viitamissüsteemi. 
Kindlasti tutvu oma instituudi ja eriala poolt väljastatud kirjalike tööde juhenditega  (vaata allpool olevat abistavat tabelit),  nendes võib olla olulisi erisusi.  

Tutvu ka APA7 eestikeelse viitamissüsteemi kokkuvõtte dokumendiga.

Viitamise näited
Tallinna Ülikooli Instituut
Kooli juhend
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM) APA7 BFM/Õpingud/Dokumendid ja juhendid
Digitehnoloogiate instituut (DT) APA7 DT/Õpingud/Dokumendid ja juhendid
Haapsalu kolledž (HK) APA7 Haapsalu/Õpingud/Dokumendid ja juhendid
Haridusteaduste instituut (HTI) APA7 Tlu/Õpingud/Dokumendid ja juhendid
Loodus- ja terviseteaduste instituut (LTI) APA7 Tlu/Õpingud/Dokumendid ja juhendid
Ühiskonnateaduste instituut (ÜTI) APA7 Tlu/Õpingud/Dokumendid ja juhendid
Humanitaarteaduste instituut (HT) Tlu/HT/Uurimistöö

Infomaterjalid ja meediafailid

Plakatid ruutkoodiga mis viitab veebilehele plagiaat.ee

Lae alla pdf trükifail